Privātuma politika

 

SIA Baltic Hospitality Group aizsargā un rūpējas par mājaslapas www.balthos.com apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, drošību, kā arī apņemas ievērot vietnes apmeklētāju tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamo Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kas nosaka personas datu apstrādes principus.

Šī Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums kā mājaslapas apmeklētājam informāciju par to, kādus Jūsu personas datus Baltic Hospitality Group ievāc, kā ievāc un apstrādā tos, kad apmeklējat un lietojat mājaslapas tīmekļa vietni. Nododot mums savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neiesniegt savus personas datus apstrādei.

Datu apstrādes apjoms

Baltic Hospitality Group apņemas uzkrāt, apstrādāt un saglabāt tikai tādus minimālos personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai un pienākumu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis datu subjekts (turpmāk klients), tas ir nepieciešams Baltic Hospitality Group un klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Sīkdatņu politika

Mēs izmantojam sīkdatnes (mazi teksta faili, ko tīmekļa vietne pārraida apmeklētāja pārlūkprogrammai, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu), lai sniegtu Jums labāku servisu, uzlabotu mūsu pakalpojumu ērtumu, lai attīstītu mūsu tīmekļa vietni un veidotu to lietošanai draudzīgu, analizētu Jūsu kā apmeklētāja vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatnes tiek saglabātas vai noraidītas atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu atbilstoši savai izvēlei – sīkdatnes pieņemt vai nepieņemt.

Datu aktualizācija

Baltic Hospitality Group apņemas savu loģisko iespēju robežās nodrošināt apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi. Baltic Hospitality Group paļaujas uz saviem klientiem, ka viņu nodotie personas dati ir pilnīgi un pareizi. Baltic Hospitality Group personas datus uzglabā elektroniskā un papīra formātā un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu izpildei, kuriem dati tika iegūti, vai tik ilgi, cik to nosaka likums.

Datu drošība un izmantošana

Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, proti, klienta brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus. Ja klients ir nolēmis iegādāties preces, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu saziņai, informācijas saņemšanai, adresi un citiem datiem sūtījumu piegādei.

Baltic Hospitality Group klienta sniegtos un uzkrātos personas datus izmantos saziņas nolūkos, lai izpildītu klienta pasūtījumus, atbildētu uz klienta pieteikumiem, iesniegumiem, ierosinājumiem, klienta atbalstam, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, lai sagatavotu un nosūtītu klientam piedāvājumus un informāciju par akcijām jaunumu vēstuļu formātā, par ko saņemta iepriekšēja klienta piekrišana; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Baltic Hospitality Group mērķtiecīgi, godprātīgi, atbilstoši likumam veiks personas datu apstrādi, nodrošinot konfidencialitāti, piemēros iekšējās organizatoriskās procedūras, kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti, privātumu saskaņā ar izstrādātajiem Personas datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumiem atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Trešās puses

Baltic Hospitality Group  nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas ir nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti, apņemas tos izmantot tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām, nodrošina piemērotu to aizsardzību. Baltic Hospitality Group nodos personas datus sūtījumu piegādātājiem, grāmatvedības uzņēmumam.

Piekļuve personas datiem

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Jums ir tiesības, balstoties uz pamatotu rakstveida iesniegumu:

  • iegūt visu informāciju, kas par Jums ir Baltic Hospitality Group rīcībā;
  • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no Baltic Hospitality Group ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;
  • iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti.

Baltic Hospitality Group veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti pie Baltic Hospitality Group. Gadījumā, ja vēlaties attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@balthos.com ;  rakstot mums uz Meldru iela 16, Sigulda, LV-2150 vai zvanot uz tālruni + 371 29187159.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Baltic Hospitality Group ir tiesīgs laiku pa laikam grozīt šos Privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.